6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ- TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİBiz, Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla;
 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik VerisiAd, soyadı, TCKN, vergi numarası, kimlik bilgileri (adı, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no)
İletişim VerisiTelefon numarası, e-posta adresi, adresi
Özel Nitelikli Kişisel VeriKimlik fotokopisi (fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi)
Diğerİmza sirküleri


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz temsilcilerinize veya size ait kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla; Avrupa Birliği Medikal Hizmetler Direktifi ile ISO 13485 Kalite Standartları’na uyum sağlamak amacıyla kullandığımız ürünlerin kalitesinin takibi amacıyla kişisel verilerinizi sizin bize yazılı olarak iletmeniz yoluyla; bize çek veya senet ile ödeme yapmayı tercih etmeniz halinde ödeme kabiliyetinin kontrolü amacıyla mali durumunuza ilişkin bilgileri bankalardan elde ederek; toplu gönderilen ilanlarda yer alan kişisel verilerinizi, ilanlara teklif verebilmek amacıyla tarafınızdan gönderilen e-postalar aracılığıyla; sizinle yaptığımız sözleşmelerde yer alan kişisel verilerinizi ilgili sözleşmeler aracılığıyla; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Sizinle kuracağımız satıcı-müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;
 • Müşteri ile anlaşılması
 • Ürün sipariş taleplerinin karşılanması
 • Cari kart açılması
 • İletişim kurulması
İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;
 • Müşterilere fatura kesilmesi
 • Avrupa Birliği Medikal Hizmetler Direktifi ile ISO 13485 sayılı Kalite Standartlarına uyum sağlanması
 • Finansman ve kredi kullanımı için başvuru yapılması
Yaptığımız satış sözleşmesi çerçevesindeki ifa yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, özellikle;
 • Müşterilerden gelen şikayetlerin giderilmesi
Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 • Müşterilerin mali durumlarının araştırılarak teminat alınması
 • ERP sistemine kaydedilerek verilerin takibinin ve muhafazasının sağlanması
Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;
 • Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla kullandığımız Uyumsoft ERP programı, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ISO 27001 güvenlik sertifikalı veri merkezi olan hizmet sağlayıcılarımız bünyesinde tutulmakta, bu sebeple kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılarımız altyapısına, hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinize erişemeyeceği şekilde aktarılmaktadır.
 • Ürünlerin müşterilere iletilmesi için kargo şirketlerine
 • Mali durum araştırması yapılması için bankalara
 • Kredi başvurusu yapılması amacıyla faktoring şirketlerine
 • Müşterilerden gelen şikayetlerin yönetimi için zaman zaman anlaşmalı danışman doktorumuza
 • Ve ayrıca Şirket’in birlikte çalıştığı hukuk bürosu, mali müşavir ve denetçiler ile mahkemeler ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle ve şirket paysahipleri ve diğer grup şirketler ve iştiraklerle paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Şirket faaliyetlerimizi ve idaresini yürütürken kullandığımız Microsoft Office programları, programın yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan bulut sunucusuna (Office 365) da ayrıca yedeklenmekte ve bu verilerin kaybını önlemek adına Office 365 bünyesindeki dosyalar yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan buluttan buluta yedekleme sisteminde yedeklenmekte ve böylece kişisel verilerin bulut sunucusuna aktarımı gerçekleşmektedir.

Şirket belgelerimizi kaydetmek ve departmanlar arası rahatça ulaşabilmek adına kullandığımız dosya sunucumuz, veri saklama odaklı bulut sunucusunda tutulmakta ve böylece ortak dosya sunucumuz üzerine kaydedilen dosyalar bakımından bulut sunucusuna kişisel veri aktarımı gerçekleşmektedir.

Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yeterli koruması olan veya olmayan yabancı ülkelerde bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 6159765214428268
İletişim Linki: http://www.ortopro.com.tr/index.php
Adres: Kavacık Mah. Elbistan Sokak Ak Plaza No:8 D:9 34810 Beykoz / İstanbul