6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ŞİRKET ORTAK VE TEMSİLCİLERİ AYDINLATMA METNİTürkiye’de kurulu Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
 • duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
 • Şirket içi ilişkilerimiz ve yönetimsel sorumluluklar kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik VerisiAdı, soyadı, TCKN, vergi kimlik numarası, kimlik fotokopisi (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no)
İletişim VerisiAdres
Özel Nitelikli Kişisel VeriKimlik fotokopisi (fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi), imza sirküleri (ekinde kimlik fotokopisi yer alması nedeniyle)
Görsel ve İşitsel VeriKimlik fotokopisinde yer alan fotoğraf
Diğerİmza, imza sirküleri, gerçek kişi ortakların şirketteki pay miktarı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Vekaletname çıkarılması
 • İmza sirküleri çıkarılması
 • Şirket’in temsil ve ilzamı
 • Genel kurul ve diğer ticaret sicil işlemlerinin tamamlanması
 • Yönetim kurulu kararlarının alınması
 • Pay sahipleri ve ortakların temsili
 • Pay sahiplerinin ortaklık haklarını kullanabilmelerinin temini
 • Denetim ve faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Kurumsal kararların alınması ve uygulanması
 • Savunma hakkımızın kullanılması veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. İlaveten, Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla kişisel verilerinizin kanunlarda öngörülen sürelerde saklanabilmesi için arşiv firmaları ile paylaşabilmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirket’in hizmet sunduğu şirketler, bankalar, Şirket’in birlikte çalıştığı hukuk bürosu, yeminli mali müşavir, denetçiler, mahkemeler ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle ve şirket paysahipleri ve diğer grup şirketler ve iştiraklerle paylaşılabilir.
İşlenen kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörüldüğünden ticaret siciline ve notere, talep gelmesi halinde mahkemelere ve diğer resmi makamlara aktarılabilmektedir.
Şirket faaliyetlerimizi ve idaresini yürütürken kullandığımız Microsoft Office programları, programın yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan bulut sunucuna (Office 365) da ayrıca yedeklenmekte ve bu verilerin kaybını engellemek adına Office 365 bünyesindeki dosyalar yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan programda buluttan buluta yedekleme sisteminde yedeklenmekte ve böylece kişisel verilerin bulut sunucusuna aktarımı gerçekleşmektedir.
Şirket belgelerimizi kaydetmek ve departmanlar arası rahatça ulaşabilmek adına kullandığımız dosya sunucumuz, veri saklama odaklı bulut sunucusunda tutulmakta ve böylece ortak dosya sunucumuz üzerine kaydedilen dosyalar bakımından bulut sunucusuna kişisel veri aktarımı gerçekleşmektedir.
Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yeterli koruması olan veya olmayan yabancı ülkelerde bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
hakkına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 6159765214428268
İletişim Linki: http://www.ortopro.com.tr/index.php
Adres: Kavacık Mah. Elbistan Sokak Ak Plaza No:8 D:9 34810 Beykoz / İstanbul