6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜÇÜNCÜ KİŞİ AYDINLATMA METNİTürkiye’de kurulu Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
  • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
  • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNE İLİŞKİN
Tarafımızca üçüncü kişi verileri olarak çalışan adaylarımız/çalışanlarımıza referans olan referans kişilerinin ve çalışanlarımızın aile bireylerinin kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu üçüncü kişilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Referans Kişisi Kimlik VerisiAd, soyadı
Referans Kişisi İletişim VerisiTelefon numarası, e-posta adresi
Aile ve Yakını VerisiAcil durumda iletişim kurulacak çalışanın aile yakınının adı, soyadı, telefon numarası, çalışan aile durum bildirimi, çalışan evliyse eşi ve çocuklarının kimlik fotokopileri, evlilik cüzdanı.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Referans kişi verilerini Şirket’in meşru menfaati gereği Çalışan Adaylarının Şirketimize fiziksel olarak veya elektronik ortamda iletmeleri veya Kariyer.net vb istihdam platformlarında paylaşmaları yoluyla topluyoruz.
Çalışanın aile ve yakını verisini, Şirket’in meşru menfaati gereği, kanunlarda öngörülmesi veya Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla Çalışan Adayının veya Çalışanın bize sözlü, fiziksel veya elektronik olarak iletmesi suretiyle topluyoruz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI
Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
  • Çalışan adaylarının işe uygunluğunun denetimi
  • Acil durumlarda çalışanının aile ve yakınlarına haber verilmesi
  • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla kullandığımız Uyumsoft ERP programı, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ISO 27001 güvenlik sertifikalı veri merkezi bünyesinde tutulmaktadır. Bu sebeple kişisel verileriniz anlaşmalı olduğumuz veri merkezi altyapısına, veri merkezinin kişisel verilerinize erişemeyeceği şekilde aktarılmaktadır.
Şirket faaliyetlerimizi ve idaresini yürütürken kullandığımız Microsoft Office programları, programın yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan bulut sunucusuna (Office 365) ayrıca yedeklenmekte ve bu kişisel verilerin kaybolmasını engellemek adına Office 365 bünyesindeki dosyalar yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan buluttan buluta yedekleme sisteminde yedeklenmekte ve böylece kişisel verilerin bulut sunucusuna aktarımı gerçekleşmektedir.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
hakkına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 6159765214428268
İletişim Linki: http://www.ortopro.com.tr/index.php
Adres: Kavacık Mah. Elbistan Sokak Ak Plaza No:8 D:9 34810 Beykoz / İstanbul