6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ- TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİTürkiye’de kurulu Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarınızla olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik VerisiAd, soyadı, kimlik bilgileri (adı, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no)
İletişim VerisiTelefon numarası, adres, e-posta adresi
Finansal VeriBanka bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel VeriKimlik fotokopisi (fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi)
Diğerİmza


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için;
 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, cari kart oluşturulması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi adına düzenlenen senet veya çeklerin teslim alınması
 • Teknik yapan fason işçiye ihtiyaç duyulması halinde hizmet alınması
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 • Onaylı tedarikçi listesi oluşturulması
 • ERP sistemine kaydedilerek verilerin takibinin ve muhafazasının sağlanması
Serbest Bölgeler mevzuatında öngörüldüğü üzere serbest bölge gümrük işlemlerinin yapılması için işlenmektedir.

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla kullandığımız Uyumsoft ERP programı, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ISO 27001 güvenlik sertifikalı veri merkezi bünyesinde tutulmakta, bu sebeple kişisel verileriniz anlaşmalı olduğumuz veri merkezi altyapısına, veri merkezinin kişisel verilerinize erişemeyeceği şekilde aktarılmaktadır.

Şirket faaliyetlerimizi ve idaresini yürütürken kullandığımız Microsoft Office programları, programın yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan bulut sunucuna (Office 365) ayrıca yedeklenmekte ve bu verilerin kaybını önleyebilmek adına Office 365 bünyesindeki dosyalar yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan programda buluttan buluta yedekleme sisteminde yedeklenmekte ve böylece kişisel verilerin bulut sunucusuna aktarımı gerçekleşmektedir.

Şirket belgelerimizi kaydetmek ve departmanlar arası rahatça ulaşabilmek adına kullandığımız dosya sunucumuz, veri saklama odaklı bulut sunucusunda tutulmakta ve böylece ortak dosya sunucumuz üzerine kaydedilen dosyalar bakımından bulut sunucusuna kişisel veri aktarımı gerçekleşmektedir.

Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yeterli koruması olan veya olmayan yabancı ülkelerde bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 6159765214428268
İletişim Linki: http://www.ortopro.com.tr/index.php
Adres: Kavacık Mah. Elbistan Sokak Ak Plaza No:8 D:9 34810 Beykoz / İstanbul